Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

CALL FOR JOB VACANCY

Text Resize

-A A +A

POLIS University is an Albanian higher education institution with focus in Western Balkans and Eastern Mediterranean. The university aims to provide an inclusive environment which promotes equality, values diversity and maintains a working, learning and social environment in which the rights of all its staff and students are respected to assist them in reaching their full potential.

POLIS University is a very interesting and challenging academic environment with creative and innovative research interests. POLIS community gathers students from 5 countries of region and staff from 22 countries worldwide.

More about POLIS click here.


Applications for job vacancies, 2017-2018 academic year.

 

 

________

 

NJOFTIM PËR POZICION VAKANT INXHINIER - EFIÇENCË ENERGJITIKE
 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS
 
Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë staf, anëtar të personelit akademik me profil Inxhinier Mekanik, në Efiçencë Energjetike.
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 
Mësimdhënie në lëndët e mëposhtme:
 • Sistemet HVAC (Diponueshmërinë e paisjeve, kushtet specifike dhe çmimet)
 • Praktika Laboratorike  
 • Instalime Dhe Rregulla të Sigurise 
 • Mirëmbajtje e Sistemeve HVAC
 • Të përgatisë planin mësimor të kursit dhe termat e referencës
 • Të përgatisë materiale leximi për kursin
 • Të dorëzojë ligjëratat, seminaret dhe konsultimet e parashikuara
 • Të përgatisë dhe të vlerësojë provime, detyra, etj
 • Të firmosë dhe të depozitojë vlerësimet në njësinë përgjegjëse
 • Të ofrojë leksione dhe mbështetje për studentët
 • Të tjera…
 
Kualifikimet / Kërkesat: 
 
 • Diplomë Universitare në fushën e Mekanikes, Efiçences Energjetike si dhe nga fusha që lidhen këtë profil;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në komunikim;
 • Njohës i mirë i gjuhës Angleze;
 • Prioritet njihet për kandidatët që zotërojnë një diplomë MSc.
 
DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM
 
Cv (Curriculum Vitae)
Letër intersi
Diplomë (të skanuara)
Tituj / Grada Shkencore
Kualifikime të tjera…
 

APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME

Aplikimi është i hapur 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
UNIVERSITETI POLIS, NJOFTIM PËR POZICION VAKANT MARKETING
 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS
 • Të rrisë vizibilitetin e institucionit bazuar në promocionin e vlerave më të mira të tij;
 • Të identifikojë target grupet e interesuara dhe tu sigurojë atyre informacion të bollshëm rreth shërbimeve dhe mundësive të ofruara nga U_POLIS;
 • Të ruajë dhe zhvillojë më tej marredhëniet pozitive me partnerët shtetërore dhe private si shkollat e mesme, institucionet homologe, MAS, komunitetin e biznesit, shoqërine civile, etj;
 • Të hartojë dhe implementojë strategji marketingu eficiente dhe të mirë-targetuara;
 • Të kontribuojë në shtimin e numrit të studenteve universitarë dhe pas- universitarë duke promovuar standartet e mësimdhënies dhe cilësisë së shërbimeve të garantuara nga institucioni;
 • Të ndërmarrë iniciativa dhe drejtojë fushata marketingu të shtrira gjatë gjithë vitit akademik sipas një plani pune të hartuar dhe miratur me pare nga stafi drejtues i universitetit;
 • Të jetë e disponueshme për të ofruar informacion për çdo individ apo kompani që viziton instituctionin;
 • Të manaxhojë infomacionin e webpage dhe te kujdeset per updatimin periodik të tij;
 • Të konceptojë materiale shtesë promovuese sipas qëllimit dhe destinacionit;
 • Të raportojë progresin e bërë dhe rezultatet konkrete tek stafi drejtues.
 
Kualifikimet / Kërkesat: 
 
Diplomë universitare në Marketing ose Administrim Biznes ose fusha te ngjashme
Përvojë pune në fushën e marketingut
I gatshëm të punojë edhe në terren
Aftësi të shkëlqyera në komunikim
 
DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM
 
CV
Letër interesi
 
APLIKIMET MUND TË DËRGOHEN NË ADRESËN E MËPOSHTME
 
Aplikimi është i hapur deri më datën 05.11.2017, ora 16:30
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë
 

 

 

 

 

bodrum escort