Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Bachelor

Text Resize

-A A +A

Programet e studimeve të ciklit të parë/bachelor në Universitetin POLIS synojnë pajisjen e studentëve me njohuritë bazë, mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme, dhe formimin e shprehive të veçanta në një llojshmëri të gjerë profesionesh e specialitetesh. Këto programe realizohen me 180 (njëqind e tetëdhjetë) kredite europiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 (tre) vite akademike;
 

Në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të parë/bachelor lëshohet diplomë universitare “Bachelor” sipas programit të studimit.
 

Aktualisht pranë Universitetit POLIS ofrohen tre programe studimi bachelor:
 

 

Pranimi

Aplikantët të cilët janë të interesuar për të vazhduar studimet në një nga programet bachelor të mësipërme mund të përdorin linkun APLIKO në të cilin mund të gjeni informacionin e nevojshëm mbi dokumentacionin që duhet të dorëzoni dhe procedurat që ndiqen për tu bërë pjesë e Universitetit POLIS.

 

Tarifa e Studimeve

 

 

 

video: 
Art & Design në Universitetin POLIS
Studime Mjedisore ne Universitetin POLIS
bodrum escort