Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Strategjia e Zhvillimit dhe Strategjia e Ndërkombëtarizimit

Text Resize

-A A +A

Strategjia e Zhvillimit

Strategjia e zhvillimit të Universitetit POLIS diskutohet gjerësisht nga autoritetet dhe organet drejtuese të tij. Në bazë të nenit 11/8a) të Statutit, strategjia miratohet nga Bordi i Themeluesve; pas propozimit në nivel fakulteti dhe miratimit të tij nga Senati Akademik.

Strategjia përcakton objektivat e përshtatshme dhe rezultatet e pritshme në shërbim të misionit të tij si një IAL private dhe laike me karakter didaktik, shkencor dhe inovativ.

> Strategjia e Zhvillimit 2009 – 2014

> Strategjia e Zhvillimit 2014 – 2020
 

Strategjia e Ndërkombëtarizimit

Ndërkombëtarizimi është një objektiv parësor i Universitetit POLIS dhe zë një pjesë të rëndësishme dhe integrale të strategjisë së zhvillimit të institucionit, e cila ka të vendosura objektiva të qarta afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata në lidhje me ndërkombëtarizimin e mëtejshëm të univesitetit. Ne e konsiderojmë ndërkombëtarizimin e universitetit si instrument për arritjen e ambicies për t'u bërë një platformë rajonale dhe pikë referimi në Ballkan dhe në rajonin Adriatik dhe Jon, i cili përbën një nga elementët e vizionit të universitetit.

POLIS ka një rrjet të gjërë partnerësh dhe partnerësh ndërkombëtarë, të cilët synon ti përforcojë dhe ti pasurojë më tej, por fokusi më i veçantë është forcimi i pozitës së universitetit në rajon.

Prandaj qëllimi ynë është:

  • të vazhdojmë të punojmë për të rritur më tej pjesën e stafit ndërkombëtar dhe studentëve me universitet, si dhe për programet e përbashkëta ose diploma të dyfishta me partnerët ndërkombëtarë;
  • edukimi i profesionistëve të aftë për të adresuar nevojat e tregut të brendshëm, por edhe ato rajonale;
  • rritja e mobilitetit të stafit dhe studentëve;
  • të marrë pjesë në mënyrë aktive në projekte ndërkombëtare në kuadrin e programeve të tilla si H2020, Erasmus +, projektet IPA, etj;
  • sigurimi i edukimit dhe hulumtimeve me rëndësi ndërkombëtare.

Ne besojmë se ndërkombëtarizimi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave dhe pjesëmarrjes në praktika të ndryshme me partnerët ndërkombëtarë sipas standardeve ndërkombëtare.

Së fundi, ndërkombëtarizimi është një objektiv i rëndësishëm, i përfshirë në vizionin dhe misionin e universitetit. Kjo e fundit ka rëndësi në objektivat themelore të misionit POLIS "Të kontribuojë për ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë dhe shkencës në vend përmes bashkëpunimit rajonal, evropian dhe ndërkombëtar".

> Strategjia e Ndërkombëtarizimit 2015/2016 – 2020/2021

 

 

 

video: 
bodrum escort