Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Observatori i Pellgut të Mesdheut

Text Resize

-A A +A

OMB

Duke filluar me Ballkanin, fusha e interesit do të shtrihet në të gjitha qytetet që lagen nga Mesdheu. Në këtë kuadër, observatori synon të përqëndrohet në tema që rajoni i Ballkanit dhe qytetet Mesdhetare kanë të përbashkëta, përfshi çështje që kanë të bëjnë me tokën dhe ujin.

Ideja kryesore e kësaj njësie aplikative është të përcaktojë një set strategjik aktivitetesh dhe interesash nëpërmjet të cilave qytetet mesdhetare mund të studiohen si pikëprerje e identiteve të ndryshme. Ne përdorim termin multi-modalitet për të përkufizuar një situatë komplekse në të cilën qytetet mesdhetare kanë jetuar gjithmonë, një kombinim i dijes dhe trashëgimisë që përgjatë kohës dhe historisë i kanë dhënë jetë qytetërimit. Pjesë e punës së kësaj njësie do të jetë përfshirja më e madhe dhe më aktive e Shqipërisë në rrjetin ekzistues të pellgut të Mesdheut, si në aktivitete të kërkimit shkencor, ashtu dhe atij aplikativ.

 

Publications:

Albania’s New Sustainable Image. Branding Tirana Rinas Corridor, editors: Prof. PhD Besnik Aliaj, PhD Loris Rossi, Edition Botime pegi, Tirana 2015. ISBN 978-9928-175-52-6

 

A.VV. (October 2016). Albanian Riviera. An alternative model of Progress and Development for a Next Generation Albania. (Loris Rossi, Besnik Aliaj, Ed.) Tirana: Mali Pleshti Printing House. ISBN 978-9928-147-34-9

 

AA.VV. (2016). When a river flows. Strategies for environmental, touristic and infrastructural development of Albanian rivers. (Loris Rossi, Besnik Aliaj, Ed.) – (Wating for publication)

 

Conferences: