Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Observatori i Pellgut të Mesdheut

OMB Objektivi i kësaj njësie është angazhimi në kërkim të ri shkencor dedikuar Observatorit të Pellgut të Mesdheut (OMB), një segment specifik brenda Departamentit të Kërkimit të Aplikuar pranë Fakultetit për Kërim dhe Zhvilllim - FKZH të Universitetit POLIS.

Duke filluar me Ballkanin, fusha e interesit do të shtrihet në të gjitha qytetet që lagen nga Mesdheu. Në këtë kuadër, observatori synon të përqëndrohet në tema që rajoni i Ballkanit dhe qytetet Mesdhetare kanë të përbashkëta, përfshi çështje që kanë të bëjnë me tokën dhe ujin.

Ideja kryesore e kësaj njësie aplikative është të përcaktojë një set strategjik aktivitetesh dhe interesash nëpërmjet të cilave qytetet mesdhetare mund të studiohen si pikëprerje e identiteve të ndryshme. Ne përdorim termin multi-modalitet për të përkufizuar një situatë komplekse në të cilën qytetet mesdhetare kanë jetuar gjithmonë, një kombinim i dijes dhe trashëgimisë që përgjatë kohës dhe historisë i kanë dhënë jetë qytetërimit. Pjesë e punës së kësaj njësie do të jetë përfshirja më e madhe dhe më aktive e Shqipërisë në rrjetin ekzistues të pellgut të Mesdheut, si në aktivitete të kërkimit shkencor, ashtu dhe atij aplikativ.

 

Text Resize

-A A +A
bodrum escort