Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Trajnime

Text Resize

-A A +A
Universiteti POLIS, ofron pёrveç trajnimeve me kёrkesa specifike ose tё posaçme (Tailor Made) edhe disa paketa trajnimesh tё specializuara, nё bashkёpunim me stafin e shkollave partnere ndёrkombёtare:
 
Çertifikatё nё Çeshtjet Urbane – Program teorik nё bashkёpunim me Institutin IHS / Erasmus University, Roterdam/Holandё, mbёshtetur nga Qeveria Holandeze pёrmes programeve MATRA dhe NUFFIC:
Metoda Kёrkimi Shkencor
Teori Urbane
Praktika Lokale Mjedisore
Teori tё Tokёs Urbane
Teori tё Infrastrukturёs Urbane
Financa Lokale
 
Çertifikatё nё Dizajn Parametrik dhe IT – Program praktiko-teorik nё bashkёpunim me ekspertё ndёrkombёtarё:
Dizajni me Ndihmën e Kompjuterit
Gjeometri e avancuar
Çeshtje tё Arkitekturёs, IT dhe Bashkёkohore
Smart Design
Dizajn Parametrik 1
Dizajn Parametrik 2
 
Çertifikatё nё Real Estate & Aplikime GIS – Program praktiko-teorik,  nё bashkёpunim me ekspertёt mё tё mirё vendas nё kёto fusha:
Laboratori GIS
Vlerёsim Pasurish tё Patundshme
 
Çertifikatё nё Menaxhim Burimesh Njerёzore – Program teorik, nё bashkёpunim me ekspertё vendas dhe tё huaj, nё kёto fusha:
HRM 1: Manaxhimi i Vetvetes
HRM 2: Manaxhimi i Institucionit
HRM 3: Lidershipi dhe Organizata
Strategic Thinking
How to do business & Ethics
 
Çertifikatё nё Dizajn Alternativ – Program teorik, nё bashkёpunim me ekspertё vendas dhe tё huaj, nё kёto fusha:
Architecture Lab
Retrofitting dhe Arkitektura e Gjelbёr
Dizajn Industrial
Dizajni i Qёndrueshёm Energjitik
 
Kurse “Tailor Made” sipas Kёrkesave
Kjo Çertifikatё ёshtё nё total, ekuivalent me 18 kredite/ECTS (secila 3 ECTS) dhe zgjat 6 fundjava pune nё U_POLIS dhe 6 fundjava studim i pavarur nё shtёpi, duke pёrfshirё njё projekt/provim nё fund. Lёndёt janё tё shpёrndara gjatё vitit, sipas njё programi tё pёrvitshёm dhe mund ta gjeni si infomacion, pranё koordinatorit tё programit. Stafi ёshtё cilёsor dhe vjen nga Universiteti Erasmus - Holandё. Pёr tё interesuarit, njohuritё, kreditet e marra dhe çertifikata, mund tё transferohen nё studimet master profesional, tё pёrbashkёta tё U_POLIS me IHS/Erasmus University, Holandё, nё njё faze tё mёvonshme.
 
Tarifa: 250 Euro           
 
 
Çertifikatё nё Auditim Energjitik – Program trajnues pёr inxhinierё ndёrtimi, arkitektё, inxhinierё mekanike, inxhinierё elektrike dhe inxhinierё mjedisi (profili energjitikё) mbёshtetur nga Ministria e Energjitikёs. Trajnim ekuivalent me 10 ECTS dhe zgjat 6 fundjava pune nё U_POLIS dhe 6 fundjava studim i pavarur nё shtёpi, duke pёrfshirё detyra kursi dhe provimin formues final. Personat qё pajisen me kёtё Çertifikatё, kanё tё drejtё tё aplikojnё pranё Ministrisё sё Energjitikёs pёr t’u pajisur me Liçensёn e “Audituesit tё Energjisё”.
 
Programi bazohet nё pёrgatitjen profesionale, sipas moduleve tё mёposhtme:
Bazat e auditimit të energjisë; 
Përmbajtja dhe analiza e faturës së shpenzimeve energjitike; 
Auditimi i energjisë në ndërtesat civile dhe industriale; 
Sistemet dhe impiantet HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar);
Sistemet për përgatitjen e ujit sanitar; 
Sistemet e ndriçimit; 
Makineritë dhe pajisjet elektrike (pompat, kompresorët , motorët elektrike etj); 
Ekonomia energjitike, racionaliteti dhe optimizimi i zgjidhjeve.
 
Tarifa: 100.000 ALL
 
video: 
U_Polis & MakeLab - Digital Fabrication
bodrum escort