Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Axhenda e Kërkimit Shkencor

Text Resize

-A A +A

Axhenda Kërkimore e Universitetit POLIS, hartohet me kujdes dhe seriozitet nga autoritet dhe organet drejtuese, në fillim të çdo viti akademik.

Në mënyrë të përmbledhur, objektivat e kësaj Axhendës Kërkimore janë tre.

Së pari, është një instrument për komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm të institucionit, si dhe shërben për të diskutuar prioritetet kërkimore në funksion të misionit dhe strategjisë së U_POLIS.

Së dyti, ajo është një bazë për menaxhimin e kërkimit: diskuton dhe vendos prioritetet kërkimore; si dhe përmban shumë ide dhe vizione kërkimore  të cilat duhet të ndërmerren. Nëpërmjet kësaj Axhende Kërkimore, POLIS hedh një vështrim më nga afër mbi infrastrukturën kërkimore, stafin dhe çështjet kërkimore të tyre, publikimet si dhe monitoron progresin e zbatimit të kësaj agjende.

Së treti, me këtë agjendë bëhet e mundur ndjekja e lidhjes midis kërkimit dhe mësimdhënies sepse kërkimi në U_POLIS duhet të jetë i lidhur me zhvillimin e mësimdhënies në të dy fakultet. Kërkimi duhet të ushqejë mësimdhënien dhe anasjelltas, gjatë procesit të arsimimit duhet të dalin pyetje për kërkimin në mënyrë që kërkimi i realizuar të jetë sa më efikas. Për më tepër objektivi i U_POLIS është që të luajë një rol më të rëndësishëm në komunitetin e kërkimit ndërkombëtar, duke marë pjesë në kërkime dhe botime të përbashkëta ndërkombëtare me institucione të tjera.

 

 

video: 
Google Offices in Tirana
bodrum escort