Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Mobiliteti në Universitetin POLIS

Text Resize

-A A +A

Universiteti POLIS, përveç stafit dhe studentëve ndërkombëtarë tashmë pjesë e tij, mobiliteti i komunitetit është një objektiv i qartë dhe i theksuar në strategjinë e ndërkombëtarizimit të institucionit. Rrjeti i gjërë i partnerëve ndërkombëtarë dhe përfshirja e lartë e POLIS në programet dhe projektet ndërkombëtare kanë qenë pjesë e rëndësishme në arritjen e këtij objektivi.

Mobiliteti i studentëve është siguruar për periudha më të shkurtra, përmes workshope-ve të përbashkëta me partnerët ndërkombëtarë siç janë TU Wien, FH Mainz, Universiteti i Shkencave Anhalt, Universiteti Bezalel etj., Ndërsa për studentët e regjistruar në programet e përbashkëta kanë patur mundësi për të lëvizur me periudha më të gjata mobiliteti, me partnerët e huaj si IHS / Erasmus University në Roterdam, Ipag Business School dhe Lawrence Tech. Programi i doktoraturës parashikon një lëvizshmëri të detyrueshme prej së paku 6 muajsh për studentët e saj, si rrejdhojë  ky është dhe programi me pjesëmarrjen më të lartë të lëvizshmërisë së studentëve. Në përgjithësi për të gjitha programet studimore që nga Bachelor deri në PhD, lëvizja e studentëve është rritur ndjeshëm gjatë 3 viteve të fundit për shkak të pjesëmarrjes së POLIS në projektet Erasmus +, KA1. Këto janë projekte të financuara nga BE-ja të dedikuara për mobilitetin e studentëve por edhe të stafit, prandaj një numër i stafit akademik dhe administrativ kanë përfituar nga këto projekte (p.sh. me UMinho, IHS / Erasmus University në Roterdam, Ipag Business School, Riga Building College, etj).

Gjithashtu lëvizja e stafit është mundësuar dhe nga programet të tjera ndërkombëtare si H2020, Tempus, Erasmus + KA2, Creative Europe, etj të cilat kanë ofruar një mobilitetit të lartë ndërkombëtar për stafin akademik. POLIS synon të inkurajojë më tej këto projekte mobiliteti, të cilat janë shumë të dobishme jo vetëm për pjesëmarrësit, por edhe për të gjithë institucionin.

MOBILITET E UNIVERSITETIT POLIS PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Mobilitete ERASMUS + dhe Mobilitete të pavarura për arsye kërkimore

 

video: 
Thesis : Tirana Multimodal Station
bodrum escort