Master i Shkencave në Arkitekture dhe Dizajn Urban

Master i Shkencave në Arkitekture dhe Dizajn Urban

Program i integruar në Arkitekturë dhe Dizajn Urban (300 ECTC, 5 vite akademike, me kohë të plotë)
Profili profesional

Ky program studimi ofron një mënyre të re për të menduar Arkitekturën, nisur nga analizimi dhe eksperimentimi i kontekstit që na rrethon si dhe eksperiencat botërore, gjë që krijon mundësinë për t’u shkëputur nga “pozicionimi” standart i edukimit në fushën e arkitekturës. Kjo veçanti buron nga vlerësimi i potencialeve të fjetura dhe transformimi i tyre në burime frymëzimi, duke sjell në arkitekturë një frymë të re që bazohet tek ri-interpretimi i kontekstit aktual dhe transformimi i tij në vlera të reja të arkitekturës dhe shoqërisë në tërësi.

Mundësitë për punësim
Sektorët kryesorë të punësimit përfshijnë:
– Sektori privat i studiove të projektimit arkitektonik apo te kompanive te ndertimit.
– Sektori publik: nivelin e qeverisjes vendore, duke filluar që nga bashkite e komunat e deri tek qarku apo rajonet. Nivelin e qeverisjes qëndrore;
– Institucionet kërkimore shkencore vendase dhe të huaja të cilat kanë për fokus kryesor fushën e arkitekturës, ndërtimit dhe dizajnit urban.

PROGRAMI MESIMORE

Semestri I
 • Analizë Territori dhe Vendbanimi I
 • Histori Arkitekture dhe Qyteti
 • Studio dhe Teori Arkitekture 1A
 • Gjeometri Deskriptive 1
 • Matematikë
Semestri II
 • Gjeometri Deskriptive 2
 • Gjuha Pamore
 • Analizë Territori dhe Vendbanimi II
 • Studio dhe Teori Arkitekture 1B
 • Histori Arkitekture dhe Qyteti II
Semestri III
 • Studio dhe Teori Arkitekture 2A
  CAAD I
 • Materiale Ndërtimi dhe Teknika Konstruktive
 • Teknologji Arkitekture 1
 • Shkenca Konstruksioni 1
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022
Semestri IV
 • Topografi
 • Ligji dhe Legjislacioni Urban
  Rilevim Arkitekture
 • CAAD II
 • Studio dhe Teori Arkitekture 2B
 • Teknologji Arkitekture 2
 • Shkenca Konstruksioni 2
Semestri V
 • CAAD III
 • Studio Planifikimi Urban
  Fizikë Teknike +
 • Impianistikë
 • Ekonomi / Kantier Ndërtimi
 • Studio dhe Teori Arkitekture 3A
 • Analizë e Tipologjisë dhe Morfologjisë Arkitektonike
 • Studio Dizajni Ambiental
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022
Semestri VI
 • Urbanistike Teknike
 • Rrjete Elektrike
 • Rrjete Teknologjike – Furnizim me Ujë
 • Studio dhe Teori Arkitekture 3B
 • Studio dhe Teori Dizajni Urban
Semestri VII
 • Restaurimi i Trashëgimisë Kulturore
 • Dizajn Grafik dhe Industrial
  Advanced Studio in
 • Architecture and IT
 • Dizajn Peizazhi
 • Studio dhe Teori Arkitekture 4A
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022
Semestri VIII
 • Studio dhe Teori Arkitekture 4B
 • Projekt Zbatimi
 • Studio dhe Teori Arkitekture Interieri
 • Prefabrikim Dixhital dhe Prototipizim
 • Rigjenerim Urban dhe Projekte me Komunitetin
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022
Semestri IX
 • Metoda te Kërkimit Shkencor
 • Studio Profesionale në Arkitekturë
 • Sipërmarrja dhe Biznesi
 • Studio Finale Arkitekturë 5
 • Thellim Teorik
 • WSHP Ndërkombëtar TAW 2022
Semestri X
 • Studio Finale Arkitekturë 6
 • Teza dhe Projekt Diploma
 • Internship profesional