Njoftim për pozicion vakant – Jurist

pozicion vakant-jurist
Punesim

Njoftim për pozicion vakant – Jurist

Universiteti POLIS, nëpërmjet këtij njoftimi, kërkon të punësojë jurist, si staf administrativ, preferohet të ketë eksperiencë në fushën e arsimit të lartë si dhe të jetë njohës i Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

KUALIFIKIMET / KËRKESAT:

  • Arsim i lartë, Master Shkencor, në Drejtësi;
  • Eksperiencë pune jo më pak se 3 (tre) vjet;
  • Aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi, aftësi analitike në pranimin e metodave dhe procedurave të reja, për të përcaktuar objektiva dhe respektur afate;
  • Aftësi shumë të mira organizimi dhe bashkëpunimi në grup;
  • Njohës i mirë (e folur/e shkruar) i gjuhës Angleze;

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM                                  

  • Cv (Curriculum Vitae)
  • Letër intersi
  • Diploma/Certefikata, (të skanuara)
  • Kualifikime të tjera, (të skanuara)

LLOJI I POZICIONIT TË PUNËS:
Me kohë të plotë