Trajnime

Trajnime

Trajnime Pas-Universitare (për Licensime)

Universiteti POLIS, pёrveç programeve me kohë të plotë dhe të zgjatur, ofron trajnime/kurse të formimit të vazhduar në kategoritë e mëposhtme:

Kursi i formimit të vazhduar ofrohet për specialistë të bujqësisë, inxhinierë të agromjedisit, inxhinierë të pyjeve dhe përpunimit të drurit, ekonomistë; ekonomistë me profil në agrobiznes dhe profesionistë të tjerë në fusha të përafërta, të interesuar për tu specializuar në vlerësimin e tokës bujqësore, tokës pyjore, kullotave dhe tokave të pa frutshme. Ky kurs është i mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.
 
Për të parë përmbajtjen e kursit shiko këtu
 
Në përfundim të kursit, kandidatët pajisen me CERTIFIKATËN PJESËMARRËSE e cila lejon aplikimin për pajisjen me licensën përkatëse.
Kursi i formimit të vazhduar ofrohet për specialistë që kanë përfunduar studimet master në degët: e inxhinierisë, arkitekturës ose ekonomisë.
Ky kurs është i mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.
 
Për të parë përmbajtjen e kursit shiko këtu
 
Në përfundim të kursit, kandidatët pajisen me CERTIFIKATËN PJESËMARRËSE e cila lejon aplikimin për pajisjen me licensën përkatëse.
 
Kursi i formimit të vazhduar ofrohet për specialistë që kanë përfunduar studimet master në degët: Inxhinieri Ndërtimi; Inxhinieri Mekanike; Inxhinieri Elektrike; Arkitekturë dhe Inxhinieri Mjedisi (me profil energjitik). Ky kurs është i mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës.
 
Në përfundim të kursit, kandidatët pajisen me CERTIFIKATË PJESËMARRËSE e cila lejon aplikimin për pajisjen me licensën përkatëse.
 
Për të parë përmbajtjen e kursit shiko këtu